Våra rättsområden

Juristerna Madsen & Partners  är en juristbyrå med särskilt fokus på det humanjuridiska området men som även erbjuder rådgivning inom företagsjuridikens värld.

Hos oss skall du som klient alltid kunna känna dig trygg och kunna lita på att din jurist arbetar helhjärtat och passionerat med ditt ärende.

Familjerätt

Tvister inom familjer är vanligt förekommande och kräver ett stort personligt engagemang för att lösas. Familjerätt kan avse till exempel äktenskapsskillnad eller barns vårdnad, umgänge och boende. Vi hjälper dig i denna typ av ärenden, företräder dig vid eventuella tvister och upprättar bland annat äktenskapsförord, samboavtal, samägandeavtal, gåvobrev och testamenten. I familjerättsliga tvister kan du ofta få rättshjälp eller rättsskydd ur din hemförsäkring. Vi hjälper dig att söka sådant bistånd.

Affärsrätt

Juristerna Madsen & Partners finns alltid nära till hands när du behöver bolagsrättslig rådgivning. Detta omfattar allt från biträde och medling vid tvister samt försäljning eller bildande av bolag till frågor om dröjsmål med varuleverans och fel i vara. Vi upprättar och granskar även kommersiella avtal som begränsar risk och skapar mervärde för dig och ditt företag.

Tvistemål

Tvistemål kan avse till exempel en tvist om pengar eller egendom. Vi hjälper dig i denna typ av ärenden både när det gäller biträde vid domstol eller i syfte att lösa tvisten innan denna når rätten. I de flesta tvistemål kan du få rättshjälp eller rättsskydd ur din hemförsäkring. Vi hjälper dig söka om detta bistånd.

Arbetsrätt

Vi kan biträda dig som ditt ombud i samband med förhandlingar, i tvister om lön eller anställningsvillkor. Det gäller även i samband med konflikter på arbetsplatsen som kan gälla arbetsmiljön, om du blivit diskriminerad i samband med tjänstetillsättning eller hotas med uppsägning eller avsked. Vi kan även upprätta och granska arbetsrättsliga avtal.

Obeståndsrätt

Har du eller ditt bolag utestående fakturor som inte har blivit betalda? Vi kan hjälpa dig med upprättande av betalningspåminnelser eller kravbrev och indrivande av fordringar. Vi upprättar och granskar även skuldebrev. 

Asyl och migrationsrätt

Våra jurister har lång erfarenhet inom asyl och migrationsrätt. I många ärende kan du ha rätt till offentligt biträde vilket innebär att kostnaden för ditt juridiska biträde helt stannar på staten.

Socialrätt

Vi biträder dig mot myndigheter och inför domstol i mål som gäller tvångsvård enligt LVM, LVU, LPT och LRV. I dessa mål arbetar vi som offentliga biträdet, vilken innebär att du som klient inte betalar något för vårt biträde. Om Du önskar någon av våra jurister kan du Begära att han/hon skall förordnas som Ditt offentlgit biträde. 

Vi arbetar också med mål som gäller sjukersättning och sjukpenning - i dessa mål beviljas du som regeler ingen ersättning för ditt juridiska biträdet.

Försäkringsjuridik

Har du svårigheter att tolka ditt försäkringsavtal? Har du varit med om en trafikolycka eller en annan olycka och inte är nöjd med den ersättning som du blivit erbjuden av ditt försäkringsbolag? Undrar du om du  har rätt till sjukpenning, livränta eller annan ersättning? Då är du välkommen att kontakta oss för en genomgång och konsultation av ditt ärende. I många fall kan du ha rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde eller rättsskydd från din försäkring.

Hästjuridik

Jur. kand. Daniel Madsen har erfarhet från hästjuridikens värld och åtar sig uppdrag inom detta rättsområde som behandlar allt som rör hästar från köp/försäljning, till uppfödning, skatt och moms frågor. 

Skatterätt

Skatterätten är många gånger invecklad och bygger på en omfattande regelmassa. Vi kan ge dig stöd genom löpande rådgivning kring inkomstskatt, mervärdesskatt och andra indirekta skatter. Vi har erfarenhet av att föra diskussion med Skatteverket och driva skatteprocesser.